ข่าว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายกรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม นำบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ เสาวภาประดิษฐสถาน ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X