ข่าว

ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2019”

ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2019”

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2019” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปในศตวรรษที่ 21 กับศึกษาทั่วไป”

ภายในงานพบกับนิทรรศการแนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21 รายวิชา Next Gen และรายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ บูธ GenEd Clinic การขอสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  กิจกรรม  workshop จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP การออกบูธจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กิจกรรมบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบโจทย์ความสนใจของนิสิตและรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 4 กลุ่มวิชาที่มีลักษณะการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นหลัก และเพื่อให้นิสิตได้ขอสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 0-2218-3920

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X