สัมมนา “หลากมิติความสัมพันธ์ จีน-ไทย”

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “หลากมิติความสัมพันธ์ จีน-ไทย” ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทยครบรอบ 44 ปี และการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯครบรอบ 12 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (การสัมมนาใช้ภาษาไทยตลอดรายการและการเข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2G3X3KI

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X