ข่าว

โครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย

โครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย ซึ่งสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจและนิสิตปัจจุบัน ซึ่งจะมีส่วนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X