โครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย ซึ่งสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจและนิสิตปัจจุบัน ซึ่งจะมีส่วนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X