ข่าว

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 19 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดย  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์อธิการบดี กล่าวรายงานโดย คุณนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และโรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 60 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยมีความเข้าใจยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย บทบาทและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยมีความก้าวหน้าด้านวิชาการ พร้อมการสนับสนุนต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนา ทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนานิสิตและรูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X