ข่าว

การพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ ระหว่างวันที่ 23-24, 30-31 กรกฎาคม วันที่ 6-7, 21-23 สิงหาคม และวันที่ 6 กันยายน 2562  ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์, ห้อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา, ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศาลาพระเกี้ยวจุฬาฯ พิธีเปิด และกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กล่าวรายงานและบรรยายเรื่อง สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการบริการหลังเกษียณโดย คุณนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับคำแนะนำ หลักการ ความรู้ และประสบการณ์เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนหลังเกษียณและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรที่จะเกษียณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนประมาณ 210 ท่าน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X