ข่าว

โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019

โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมสร้างสรรค์ความคิดในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลากหลายโจทย์ของบริษัทชั้นนำของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.x-campuscontest.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2661-7750 ต่อ 221, 223, 216 หรือทาง E-mail ratthapong@absolutealliances.com

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X