ข่าว

เสวนา “AI กับอาชีพในอนาคต”

เสวนา “AI กับอาชีพในอนาคต”
กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนา สีเพลิง สร้าง สุข  เรื่อง “AI กับอาชีพในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา
 • คุณณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์
  นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
  รักษาการหัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 • ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
  ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

  ดำเนินรายการโดย
 • ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ EDU 30
 • ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ EDU 33
ลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/FJLvn4​
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร 02-218-2565 ต่อ 6721 หรือ utoomporn.p@chula.ac.th

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X