อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562”

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562″ จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะบุคคลที่มีผลงานและบทบาทดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในด้านต่างๆ จำนวนมาก อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาเคมีเภสัช เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดจากสมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส รางวัล Ambassador Award ในฐานะนวัตกรที่มีผลงานดีเด่น ประกวดนวัตกรรม International Invention Show Inova-Budi Uzor 2018 ที่ประเทศโครเอเชีย เป็นต้น

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X