ข่าวสารจุฬาฯ

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562”

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562″ จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะบุคคลที่มีผลงานและบทบาทดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในด้านต่างๆ จำนวนมาก อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาเคมีเภสัช เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดจากสมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส รางวัล Ambassador Award ในฐานะนวัตกรที่มีผลงานดีเด่น ประกวดนวัตกรรม International Invention Show Inova-Budi Uzor 2018 ที่ประเทศโครเอเชีย เป็นต้น

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย