ข่าว

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562”

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562”

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562″ จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะบุคคลที่มีผลงานและบทบาทดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในด้านต่างๆ จำนวนมาก อาทิ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาเคมีเภสัช เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดจากสมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส รางวัล Ambassador Award ในฐานะนวัตกรที่มีผลงานดีเด่น ประกวดนวัตกรรม International Invention Show Inova-Budi Uzor 2018 ที่ประเทศโครเอเชีย เป็นต้น

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X