ข่าวสารจุฬาฯ

ผลงานการออกแบบ “อาคารโรงเรียนอนุบาลดุมใหญ่” โดยนิสิต INDA คว้า 2 รางวัลระดับโลก

นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ – International Program in Design and Architecture (INDA), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้า 2 รางวัลใหญ่จากผลงานของวิชาโครงการออกแบบและก่อสร้างเพื่อชุมชน (Design and Construction Project for Communities) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ Pau Sarquella Fabregas และอาจารย์ Carmen Torres Gonzalez อาจารย์สถาปนิกจากประเทศสเปน ร่วมกับผู้ช่วยสอน นายแทนสกุล สุวรรณกู โดยผลงานการออกแบบ “อาคารโรงเรียนอนุบาลดุมใหญ่” ณ บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับถึงสองรางวัล คือ รางวัล The Opinion Prize และ a Jury Mention จากงานฉลองและแจกรางวัลการออกแบบประจำปี International FAD 2019 Awards ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

การออกแบบ “อาคารโรงเรียนอนุบาลดุมใหญ่” ณ บ้านหนองแสงนี้ เป็นการตีโจทย์จากความต้องการ ด้านการใช้พื้นที่ใช้สอยเพื่อการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนดุมใหญ่บ้านหนองแสง เน้นออกแบบที่มีสีสันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผสานการสร้างสถาปัตยกรรมที่ชาวบ้านในท้องที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง และการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติทนทานในสภาพอากาศเขตร้อนชื้นตามบริบทของประเทศไทย

ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการออกแบบและก่อสร้างเพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสงานก่อสร้างจริงในลักษณะต่างๆ โดยเน้นชุมชนด้อยโอกาสในประเทศไทย และให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบก่อสร้างที่ชุมชนมีส่วนร่วม

รายชื่อนิสิตทั้ง 21 คน ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน มีดังต่อไปนี้
1. น.ส.ญาดา ชาตะวราหะ
2. นายพลากร เกื้อกูลพิพัฒน์
3. น.ส.ปัณณรัตน์ สิริตันติภัสร์
4. น.ส.นภัสสร เจริญตรา
5. นายชนัย ชัยฐานียชาติ
6. นายชนินทร์ หอมดี
7. น.ส.พัณณิตา จิรวัฒน์สถิตย์
8. นายพร้อมพฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
9. นายธนากาญจน์ สระทองอินทร์
10.นายณพณัฐ บวรรัตนเวช
11.นายพงศ์ธัช พัชราภรณ์
12.น.ส.พราว แดนโพธิ์
13.น.ส.ณัฐนิชา อรรถวุฒินันท์
14.นายณัชพงศ์ธร เกษรสุวรรณ์
15.นายวสุธพ วิริยะสืบพงศ์
16.น.ส.รษา เชอร์เดล
17.นายพริสร อิสราพานิช
18.น.ส.ณัฐธิดา มงคลศิริ
19.นายปาณัสม์ ตรีวัฒนา
20.น.ส.ณัชชาลัคน์ ระดมสิทธิพัฒน์
21. น.ส.พรภัทร เพชรานนท์

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย