ข่าว

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่โครงการพัฒนากีฬาชาติ

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่โครงการพัฒนากีฬาชาติ

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถะนิสิตทางศิลปะระดับชาติ นานาชาติ โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลภาระกิจของนิสิตโครงการฯ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหารโครงการฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่โดย ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กล่าวรายงานการรับผู้เข้าศึกษาตามโครงการฯ โดย ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ ผู้ช่วยอธิการบดี แนะนำตัวนิสิตใหม่โดย หัวหน้าโครงการพัฒนากีฬาชาติ อาจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้จัดการทีมโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล คุณมนตรี เครือวัลย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบตร

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X