ข่าวสารจุฬาฯ

วช. เชิญสมัครรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยสมัครรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ประเภททุน โดยแบ่ง 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS ประกอบด้วย 1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และ 3) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  2. ทุนที่สรรหาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และเปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS คือ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  3. ทุนที่สรรหา โดยเสนอชื่อจากคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศเสนอชื่อ และจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนในระบบ NRMS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412-413, 418  E-mail project.parb@nrct.go.th

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย