ข่าว

“วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 10”

“วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 10”

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม : วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา  09.00 – 15.00  น. ณ  โถงชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์

เพื่อเรียนรู้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ ของห้องสมุดในเครือข่ายฯ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ สนทนากับนักเขียน และวิทยากรที่มีชื่อเสียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ นำไปสู่การสร้างนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนการใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า

ชาวจุฬาฯสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.intranet.chula.ac.th/hrm/webform/node/75

สำหรับบุคคลภายนอก ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2YFcbc9

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X