ข่าว

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ Dr. Choltis Dhirathiti AUN Executive Director และคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวน 8 คน จาก AUN ในโอกาสที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ การรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปี 2560-2563 ที่กำหนดให้หลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีได้เสนอหลักสูตรเพื่อขอรับรองจากมาตรฐาน AUN-QA จำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X