ข่าวสารจุฬาฯ

“Chulalinet Fair ครั้งที่ 10″ วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Chulalinet Fair ครั้งที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย