“Chulalinet Fair ครั้งที่ 10″ วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Chulalinet Fair ครั้งที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X