ข่าว

จุฬาฯ จัดอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 1

จุฬาฯ จัดอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 1

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ ในโอกาสนี้ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มตามศาสตร์ในความสนใจ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสังคม กลุ่มสุขภาพ/การแพทย์ กลุ่มมนุษยศาสตร์ และกลุ่มพลังงาน/สิ่งแวดล้อม พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเพื่อนำเสนอและรับคำชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารวิจัย ประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X