ข่าว

การประชุมและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Logistics Round Table (ALRT) and 4th Belt and Road Initiative (BRI) Conference 2019

การประชุมและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Logistics Round Table (ALRT) and 4th Belt and Road Initiative (BRI) Conference 2019

หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง และภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Logistics Round Table (ALRT) and 4th Belt and Road Initiative (BRI) Conference 2019 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยเชิงบูรณาการ โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Mandarin A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X