ข่าว

งานรับน้องก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2562

งานรับน้องก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2562

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดงานรับน้องก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  3 – 5 สิงหาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่จุฬาฯ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  อาทิ กิจกรรมบ้านรับน้อง กิจกรรมรับน้องรับขวัญ  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  เป็นต้น

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X