ข่าว

วีดิทัศน์การฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ

วีดิทัศน์การฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์การฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน พิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X