ข่าว

งาน International Students Orientation-Fall 2019

งาน International Students Orientation-Fall 2019

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน International Students Orientation-Fall 2019 เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุฬาฯ และข้อมูลที่จำเป็นในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแก่นิสิตต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X