ข่าว

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Science Week 2019)

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Science Week 2019)
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Science Week 2019) ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้มีทักษะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีจุฬาฯ กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 80 พรรษา กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน และกล่าวรายงานโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
  งาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Science Week 2019) มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ 16th Anniversary of HSC งานครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ Halal Run For All เดิน-วิ่งการกุศล 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาลฯ Halal Science Camp & Quiz Bowl การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal Science Competition การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลระดับมัธยมศึกษา Public Hearing การประชาพิจารณ์มาตรฐานสากล Press Conference of HALPlus เปิดตัวโปรแกรม HALPlus และ Exhibition on Don’t and Doubt งานนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X