ข่าว

งาน GenEd Fair 2019

งาน GenEd Fair 2019

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดงาน  GenEd Fair 2019 โดยมี ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน GenEd Fair 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ ภายใต้แนวคิด ก้าวไปในศตวรรษที่ 21 กับศึกษาทั่วไป

ภายในงานพบกับนิทรรศการแนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21 รายวิชา Next Gen และรายวิชาศึกษาทั่วไปอื่น ๆ บูธ GenEd Clinic การขอสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 กิจกรรม workshop จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP การออกบูธจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาฯ กิจกรรมบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบโจทย์ความสนใจของนิสิตและรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 4 กลุ่มวิชาที่มีลักษณะการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นหลัก และเพื่อให้นิสิตได้ขอสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X