ข่าว

การเสวนาเรื่อง “การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21” ในงานเปิดตัวสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ชุด “การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี”

การเสวนาเรื่อง “การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21” ในงานเปิดตัวสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ชุด “การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง “การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21” ในงานเปิดตัวสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ชุด “การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี” ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

มีการเสวนาในหัวข้อต่างๆโดยวิทยากรประกอบด้วย

– พระไตรปิฎกในพุทธศาสนาสายต่างๆ โดยผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

– การศึกษาพระไตรปิฎกกับการเผยแผ่ธรรมในโลกปัจจุบัน โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

– กิจกรรมของหอพระไตรปิฎกนานาชาติที่ส่งเสริมการศึกษาพระไตรปิฎก โดยอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/CD3VxLjbpQYwsGcQ9

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X