ข่าว

โครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา”

โครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา”
 คณะครุศาสตร์ และสถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิ ศ. ม.ล.จิรายุ – ศ. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ และชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา” เนื่องในวาระมหามงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดกลอนสดเฉลิมพระเกียรติและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “เลิศเพริศไพสิฐจิตอาสา” โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล การประกวดกลอนสดเฉลิมพระเกียรติ รอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบรางวัล และพิธีรับรางวัลพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
    ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด กรุงเทพฯ สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ ได้จัดการประชุมวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คติและขนบการเฉลิมพระเกียรติในสังคมไทย” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับขนบการเฉลิมพระเกียรติด้านวรรณกรรมและจิตรกรรมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมประกวดกลอนสดและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกวดรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ โดยได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งยังได้จัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ห้องนิทรรศสถานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X