ข่าว

การประชุมวิชาการ The 14th International Symposium in Science and Technology 2019 (ISST)

การประชุมวิชาการ The 14th International Symposium in Science and Technology 2019 (ISST)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 14th International Symposium in Science and Technology 2019 (ISST) โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Cheng Shiu University ประเทศไต้หวัน Universiti Sains Malaysia และ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมความร่วมมือใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันและอุตสาหกรรมต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างยั่งยืนในอนาคต

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X