ข่าว

เปิดตัว “สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University: ScII)”

เปิดตัว “สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University: ScII)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานใน “งานเปิดตัวสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University: ScII)” ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University: ScII) จัดตั้งขึ้นโดยเน้นการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาด้านศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะของศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต สามารถสร้างคุณค่าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับระบบการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สร้างผู้นำและบัณฑิตรองรับอนาคต (future leaders) ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม (Demand-driven)

โดยเริ่มเปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) [Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (International Program)] หรือ BAScii   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนิสิตรุ่นแรกจำนวน 86 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่  http://inter-bascii-chula.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2218 3106 หรือ admin@inter-bascii-chula.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X