ข่าว

ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ 58,300 ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ 58,300 ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด“โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โถงอาคารจามจุรี 4 กล่าวรายงานโดย ศ. ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี  ในการนี้อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในจุฬาฯ จากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้แทนคณะ สถาบัน หน่วยงานต่างๆ นิสิตจุฬาฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามจุดต่างๆ จำนวน 58,300 ต้น

“โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” หรือโครงการ“จุฬาฯ รักษ์โลก” เป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการสร้างความร่มรื่นและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ลดภาวะโลกร้อนและมลพิษ รวมถึงรณรงค์ลดการสร้างขยะพลาสติกและลดการใช้พลังงาน เพื่อสร้างความสุขในการเรียนและการปฏิบัติงาน รวมถึงรักษาสภาวะแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว ในงานครั้งนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการ Chula Zero Waste โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวระบบขนส่งในเมือง (CU TOYOTA Ha:mo) โครงการ Smart Mobility ให้บริการรถสามล้อไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และจักรยานร่วมบริการ โครงการจักรยานสาธารณะ (CU Bike) เป็นต้น

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X