ข่าว

จุฬาฯ ร่วมมือกระทรวงท่องเที่ยว – อพท.“โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

จุฬาฯ ร่วมมือกระทรวงท่องเที่ยว – อพท.“โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

       ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นและชุมชนด้วยนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X