ข่าว

โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย

โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2-3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 • ครั้งที่ 2 วันอังคาร 27 ส.ค.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
  โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
 • ครั้งที่ 3 วันอังคาร 17 ก.ย.62 เรื่อง จริยธรรมวิจัยในคน: แนวคิดและกระบวนการ
  โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ประธานกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2
 • ครั้งที่ 4 วันอังคาร 15 ต.ค.62 เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์: การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้วิจัย
  โดย รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
 • ครั้งที่ 5 วันอังคาร 19 พ.ย.62 เรื่อง การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
  โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และ อ.ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
 • ครั้งที่ 6 วันอังคาร 17 ธ.ค.62 เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย
  โดย อ.ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และ อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
สำรองที่นั่งที่ http://bit.do/eJPyi  หรือ โทร. 02-218-2565 ต่อ 6721 หรือ utoomporn.p@chula.ac.th​

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X