ข่าว

CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2019

CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2019

ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2019 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การบรรยายใช้ภาษาอังกฤษตลอดงาน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: EECU

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X