ข่าวสารจุฬาฯ

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Hackathon “เปิดวาร์ปเส้นทางการค้า ด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน”

ทีมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Hackathon “เปิดวาร์ปเส้นทางการค้า ด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” จัดโดย แบ็คยาร์ด ร่วมกับไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การแข่งขันดังกล่าวเป็นการนำเอาฐานข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ โดยทีมผู้ชนะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 80,000 บาท

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
1.  นางสาวศศิภัทร บุญมี (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาประกันภัย)
2.  นางสาวพชรวัลย์ เยี่ยมผลพัฒน์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ)
3.  นายณัฐดนัย ลีลาอุดมลิปิ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาประกันภัย)
4.  นายธนกร ประยูรกิตติกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
5.  นายชมปกรณ์ จักรแสงชัยโชติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย