ข่าว

เสวนา “สยามและพุทธศาสนาในผลงานของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์”

เสวนา “สยามและพุทธศาสนาในผลงานของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์”

ชมรมบาลี-สันสกฤต และหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาเรื่อง “สยามและพุทธศาสนาในผลงานของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ สมัยรัชกาลที่ 4” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ มีการบรรยายเรื่อง “บทบาทของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ในการวางรากฐานการศึกษาและเผยแพร่เรื่องราวกรุงสยาม” โดย ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา จากประเทศฝรั่งเศส และ “ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาในพจนานุกรมของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์” โดยอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับวารสารโพธิยาลัยฉบับผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-4916 หรือที่ E-mail: tipitaka.chula@gmail.com

 

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X