ข่าวสารจุฬาฯ

“CUD OPEN HOUSE 2019” อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญร่วม งาน “CUD OPEN HOUSE 2019” อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 – วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสถาปนาครบ 61 ปี และเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม โครงการ และแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์ของโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางวิชาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ http://www.satitchula.org/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 0-2218-2746

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย