ข่าว

โครงการ “บ่มเพาะยุวศิลปินนาฏศิลป์ – ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7”

โครงการ “บ่มเพาะยุวศิลปินนาฏศิลป์ – ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7”

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฏศิลป์ – ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนบ่อสวกวพิทยาคม โรงเรียนน่านนคร โรงเรียนสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โรงเรียนนาน้อย และโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี เข้าร่วม จำนวน 89 คน

ด้วยผลสัมฤทธิ์ของโครงการในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาที่สำคัญคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่ายสล่า ศิลปินและครูนาฏยศิลป์ ครูดนตรีไทยจังหวัดน่าน พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนายุวศิลปินจังหวัดน่าน จากเครือข่ายนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถทางด้านนาฏยศิลป์-ดนตรีไทยของจังหวัดน่าน จากการประเมินผล โครงการพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ครูประจำวงดนตรีไทยต่างให้ข้อคิดเห็นว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ และมีทักษะทางด้านดนตรีไทยนาฏยศิลป์ไทยดีขึ้น สามารถเข้าร่วมรายการแข่งขันระดับชาติได้ ผลสำเร็จในรูปธรรมอีกอย่างคือ การจัดตั้งวงมหาดุริยางค์ดนตรีไทย-คณะนาฏยศิลป์ฟ้าน่าน เพื่อจัดการแสดงในงานสำคัญต่างๆ เช่น การแสดงเพื่อถวายการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ

อีกประการหนึ่งคือการกระตุ้นจิตสำนึกรักในศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนจังหวัดน่านและตระหนักเห็นความสำคัญในการเรียนรู้นาฏยศิลป์ดนตรีไทยเพื่อนำองค์ความรู้กลับไปใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในบ้านเกิดอย่างยั่งยืน โครงการค่ายบ่มเพาะยุวศิลปินนาฏยศิลป์-ดนตรีไทย เมืองน่าน นับเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ แสดงความสามารถ และทำความเข้าใจรายละเอียดที่สำคัญในงานดนตรีนาฏศิลป์อย่างแท้จริง เป็นการวางรากฐานบุคลากรทางวัฒนธรรมเพื่อดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกรักในศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการเรียนรู้นาฏยศิลป์-ดนตรีไทย รักษาองค์ความรู้ และสืบสานนาฏยศิลป์-ดนตรีไทยในบ้านเกิดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X