ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมระดมความคิดเห็น “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ : จากไอเดียสู่ Big Impact”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ : จากไอเดียสู่ Big Impact เพื่อเผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 สู่สาธารณชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐสู่การปฏิบัติจริง โดยมี ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ Mr.Renaud Meyer, Resident Representative โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา

การประชุม “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ : จากไอเดียสู่ Big Impact เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 หรือ Gov Lab  ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของ G-Lab มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Research and Design Service Center KMUTT (Redek) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา และกรุงเทพมหานคร

ในปีงบประมาณ  2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนางานบริการภาครัฐ จำนวน  5 โครงการ  จนเกิดเป็นต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประกอบด้วย

– ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ “แอพลิเคชันใบสั่งงานมัคคุเทศก์ ช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยากเมื่อมัคคุเทศก์ถูกเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบระหว่างการนำเที่ยว

– ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ “แพลตฟอร์มได้โอกาส” เปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นผู้ได้โอกาส

– ด้านงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ “ระบบติดตามคนต่างด้าวแบบบูรณาการ” เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนของการรายงานตัวคนต่างด้าว

– ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs ได้แก่SMEs Export Accelerator เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ SMEs และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

– ด้านการศึกษา ได้แก่ “โมเดลการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ” การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย