ข่าว

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และหอประชุมจุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา จากนั้นอธิการบดี กล่าวขอบคุณผู้ให้ทุนและให้โอวาทแก่นิสิต ผู้แทนนิสิตกล่าวขอบคุณผู้ให้ทุน ตัวแทนนิสิตขึ้นมอบพวงมาลัยแก่ผู้ให้ทุน จากนั้นผู้แทนผู้ให้ทุนกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X