ข่าว

ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “วิกฤตสิ่งแวดล้อม : ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาไทย”

ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “วิกฤตสิ่งแวดล้อม : ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program :UNEP) จัดการประชุมระดมความเห็น “วิกฤตสิ่งแวดล้อม: ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาไทย?” เพื่อเป็นเวทีร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการยกระดับการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้สามารถสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน และผลักดันให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ วิกฤตสิ่งแวดล้อมกับการสร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็นสิ่งแวดล้อมโลกกับบทบาทของโรงเรียน บทบาทของ UNESCO ต่อการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาและพลเมืองสิ่งแวดล้อม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาและพลเมืองสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การสร้างจิตสำนึกเด็กในโรงเรียนต่อปัญหาขยะพลาสติก ขยะทะเล อดีต ปัจจุบัน อนาคต: การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย เป็นต้น

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X