ข่าว

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร “Best of the Best2”

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร “Best of the Best2”

 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “Best of The Best2ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมจำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้บริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “Best of The Best2ระยะเวลาการอบรมรวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 – 27 มิถุนายน 2562  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจริยธรรมคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ เข้าใจและสามารถเลือกใช้เครื่องมือการบริการสมัยใหม่ในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลงานและทักษะการบริหารอย่างมืออาชีพ เพื่อผลักดันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนำต่อไป

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X