ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีเปิดงาน”จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11″

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11″ ซึ่งศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562  พร้อมจัดกิจกรรม “สร้างปัญญา เยียวยาใจ สร้างสายใย : แม่ลูกในเรือนจำ” เพื่อส่งมอบหนังสือดีไปยังผู้ที่ขาดโอกาสทางการอ่าน  รวมทั้งผู้ต้องขังหญิง และบุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูในทัณฑสถาน ซึ่งจะเป็นสื่อที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ก่อให้เกิดความอ่อนโยน และสร้างสายใยความรักความผูกพันจากแม่สู่ลูก

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย