ข่าว

เสวนาทางวิชาการและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

เสวนาทางวิชาการและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มหัวใจเดียวกัน ภาคีสื่อภาคพลเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน” ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการศึกษาวิจัย พร้อมกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการผ่านสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ งานเสวนาทางวิชาการและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://1th.me/7R3Q
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
โทร. 0-2218-7435

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X