ข่าว

โครงการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” สำหรับบุคลากรจุฬาฯ

โครงการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” สำหรับบุคลากรจุฬาฯ

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรจุฬาฯ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ภายใต้โครงการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปีและสามารถติดต่อกันได้ง่าย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงลดอัตราความเสี่ยงในการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

สำหรับบุคลากรจุฬาฯ ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการฉีควัคซีน

1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน
3. ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
4. พนักงานมหาวิทยาลัย

บุคลากร จุฬาฯ ที่สนใจสามารถจองวันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.hrm.chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีกำหนดฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-0163

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X