ข่าวสารจุฬาฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  • Master of Nursing Science : Adult and Gerontological Nursing
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (Ph.D.)
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี (ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี)  และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-2181128  หรือที่ https://www.nurs.chula.ac.th/th/news-announcement/announcement/783-2019-02-11-14-30-37.html

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย