ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ กับสถาบันวิจัยจากต่างประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดงาน International Forum ในหัวข้อ “The Impact of Ride-hailing Mobile Applications in Southeast Asian Countries” ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการขนส่งกับอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และกล่าวปิดงานโดย รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ในงานมีการบรรยายโดย Dr.Jason Jackson จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ในหัวข้อ “The Global Rise of Platform Firms in Urban Mobility Markets”, Prof. Hironori Kato จากมหาวิทยาลัยโตเกียว อภิปรายการบรรยายของ Dr.Jackson นอกจากนี้ยังมีการเสวนาถึงทิศทางและประเด็นที่สำคัญของการให้บริการรถ Ride-hailing App โดยอาจารย์และนักวิจัยจากนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Vietnamese-German University, Institute of Technology of Cambodia, University of Indonesia, National Institution for Environment Studies, Japan ซึ่งสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับนักวิจัยจากประเทศต่าง ๆ เพื่อศึกษา ผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Ride- haling App ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบคมนาคมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย