ข่าว

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารบุคคล

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารบุคคล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารบุคคล (HR Transformation : The New Journey) ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารจามจุรี 5 และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มภารกิจของสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ และเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ เทคนิคและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานอื่น

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X