ข่าวสารจุฬาฯ

งาน Chula Safety 2019

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (ศปอส.) จัดงาน Chula Safety 2019 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย ปลูกฝังให้เป็นนวัตกรรมความปลอดภัยในจุฬาฯ โดยมี ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการ ศปอส.

กิจกรรมต่างๆ ในงานมีการบรรยายพิเศษ การเสวนาให้ความรู้ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตอุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ท่าบริหารบำบัดออฟฟิศซินโดรม การเปิดตัว “Chula Safety Ambassador 2019” ประกอบด้วย นายรัชชานนท์ วิลวัฒน์ นายเจษฎา คุณโน คณะครุศาสตร์ นางสาวพัทธนันท์ บงกชมาศ คณะแพทยศาสตร์ นายเอกราช สมบัติสวัสดิ์ นางสาววชิราภรณ์ วิไลวรรณ นางสาวฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

“เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่ทุกคนควรใส่ใจไม่มองข้าม เราสามารถเสี่ยงอันตรายได้ทุกๆ ที่ทั้งในห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำงานและสถานที่เรียน แม้แต่ปากกาที่ใช้เขียนกระดาน กลิ่นจากน้ำหมึกก็อาจเป็นอันตรายกับเราได้ ผู้มาร่วมงาน Chula Safety 2019 จะได้ความรู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน”                                                                                                                         รัชชานนท์ วิลวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์

“ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารเคมี สารก่อโรคต่างๆ การทิ้งสารเคมี ถ้าทิ้งผิดที่ก็จะเกิดผลเสียต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยจึงมีความสำคัญ ซึ่งสามารถเสริมสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง งาน Chula Safety 2019 ทำให้ได้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย”                                                                                                               พัทธนันท์ บงกชมาศ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์

“ผู้ที่มาร่วมงาน Chula Safety 2019 จะได้รู้จักศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ มากขึ้น ช่วยสร้างความตระหนักว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เราต้องมีจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น เวลาได้ยินเสียง Fire Alarm เมื่อเกิดเพลิงไหม้ เราควรจะทำอย่างไรจึงจะไม่ตื่นตระหนกเกินไปและเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย”                                                            ฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย และ เอกราช สมบัติสวัสดิ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย