ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำอย่างไรให้รักษ์โลก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ และ Mr. Graeme Buckley  ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศในส่วนทีมงานภาคพื้นเอเซียแปซิคฟิคและสำนักงานในประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย : ทำอย่างไรให้รักษ์โลก” เพื่อเป็นเวทีสร้างความตระหนักให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่วัยทำงานให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  Dr.Cristina Martinez, Senior Environment & Decent Work, ILO คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร  นักแสดง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ   บริษัท สถาปนิก สมดุล จำกัด และผู้แทนนิสิต ดำเนินรายการโดย ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ  นักวิจัย  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย Chula Zero Waste ด้วย

 

  

 

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย