ข่าวสารจุฬาฯ

งานมุทิตาจิตคณาจารย์ช่วยงานด้านกิจการนิสิต

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในงานมุทิตาจิตคณาจารย์ช่วยงานด้านกิจการนิสิต ซึ่งสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการ การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่องและเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลรุ่นหลัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ เรือนจุฬานฤมิต

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย