ข่าว

งานมุทิตาจิตคณาจารย์ช่วยงานด้านกิจการนิสิต

งานมุทิตาจิตคณาจารย์ช่วยงานด้านกิจการนิสิต

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในงานมุทิตาจิตคณาจารย์ช่วยงานด้านกิจการนิสิต ซึ่งสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการ การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่องและเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลรุ่นหลัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ เรือนจุฬานฤมิต

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X