ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ภาคการศึกษาปลาย 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

สามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ …

หลักสูตรสหสาขาวิชา https://www.grad.chula.ac.th/programmes.php?type=1

หลักสูตรปริญญาเอก https://www.grad.chula.ac.th/programmes.php?type=2

หลักสูตรปริญญาโท https://www.grad.chula.ac.th/programmes.php?type=3

หลักสูตรนานาชาติ https://www.grad.chula.ac.th/programmes.php?type=4

และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.register.gradchula.com/login

 

ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3501 กด 602 หรือ 0-2218-3502-5 (ในวันและเวลาราชการ)

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย