ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างสมดุล ณ จุฬาฯ สระบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างสมดุล (CU Harmony Ecosystem Restoration: CHER) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ อีฟ โรเช (Foundation Yves Rocher) และบริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดย Mr. Ian Longden กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด และ Mr. Claude Fromageot ผู้อำนวยการมูลนิธิอีฟ โรเช กล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพดล กิตนะ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด นักเรียนจากโรงเรียนวัดนาบุญ ประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย