ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ สมัครรับทุนอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จะคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับทุนอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

นิสิตที่จะขอรับทุน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละคณะ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ http://www.cuaa.chula.ac.th/blog/5282  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละคณะ หรือที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โทร. 0-2215-3488 ต่อ 15

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย